ثبت نام طرح اشتغال زایی خرد روستایی

بسمه تعالی

بمنظور افزایش سطح درآمد خانواده ها و کاهش آسیب های ناشی از آن مؤسسه خیریه شهید محمد گلشیرازی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و مجمع خیرین قرآنی، طرح اشتغال خرد روستایی را در شهرستان های استان اصفهان در سال 1400 اجراء می نماید .
شرایط: متقاضی باید از ساکنین روستا و فعالان اجتماعی یا فعالان قرآنی باشد.