ثبت نام زنان سرپرست خانواده

بسمه تعالی

طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانواده توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری در استان اصفهان ویژه سکونتگاه های غیر رسمی(حاشیه های شهر) اصفهان در سال 1399 در طی چند مرحله اجرا می شود.
زنان سرپرست خانواده با سن کمتر از 55 سال دارای شرایط زیر می توانند از طریق این فرم ثبت نام نمایند:
همسر فوت شده - مطلقه - هرگز ازدواج نکرده - همسر (معتاد - زندانی - ازکار افتاده - مفقودالاثر - ساکن حاشیه شهر اصفهان)